۱استفاده از یکی از بهترین سرویس های زیر ساخت جهت ارسال ایمیل هاپیش فرض
۲بیش از ۱۰ قالب آماده پیش فرضپیش فرض
۳طراحی ایمیل شما به صورت کد های html و متن سادهپیش فرض
۴مشاهده گزارش به صورت نمودار از وضعیت ایمیل های ارسالیپیش فرض
۵امکان مشاهده نرخ باز شدن ایمیل ها توسط کاربران Open Rateپیش فرض
۶امکان مشاهده تعداد ایمیل های برگشت خورده شامل : Bounce Back – Soft Bounce – Hard Bounceپیش فرض
۷امکان مشاهده تعداد و درصد ایمیل هایی که دقیقا در اینباکس قرار گرفته اند Deliverabilityپیش فرض
۸امکان تعداد کسانی که از لیست ایمیل ها انصراف داده اند Unsubscribes
پیش فرض
۹امکان مشاهده تعداد لینک های کلیک شده و میانگین ایمیل های باز شده توسط کاربران لیست شماپیش فرض
۱۰امکان مشاهده لینک های باز شده توسط کاربرانپیش فرض
۱۱امکان مشاهده نوع رفتار تک تک کابران در مورد ایمیل ارسالیپیش فرض
۱۲مشاهده تعداد کل ایمیل های ارسال شدهپیش فرض
۱۳تعداد ایمیل های اسپم شدهپیش فرض
۱۴ایمپورت لیست کاربران به صورت فایل Excelپیش فرض
۱۵ارسال تمام گزارش ها برای شما به صورت PDFپیش فرض
۱۶امکان قرار دادن لینک لغو اشتراک در قالب ایمیلپیش فرض